Biuro Rachunkowe Eproco - Ostrów Wielkopolski

 • Innowacyjne biuro rachunkowe

  Eproco to nie tylko księgowość, lecz szeroka oferta usług składająca się również z usług kadrowo-płacowych, doradztwa gospodarczego, windykacji należności, obsługi BHP itp.

 • Kompleksowość i pewność

  Eproco to biuro rachunkowe działające na terenie całej Polski, które dąży do kompleksowej obsługi swoich klientów.

 • Korzyści ze współpracy z Eproco

  Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym do gwarancja dostępu do zespołu specjalistów, sprawna i terminowa realizacja powierzonych zadań oraz brak stresu związanego z kontrolą podatkową.

 • Więcej niż zwykła księgowość

  Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości obsługę księgową wraz z bezpłatnym dostępem do Pulpitu Menadżera z informacjami o finansach ich firm. Oferujemy również rozbudowane analizy i różne struktury współpracy.

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

  Obsługa spraw pracowniczych, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie wynagrodzeń w urzędach i wiele innych.

 • Doradztwo podatkowe

  Zawiłość przepisów podatkowych wymaga dobrej znajomości prawa oraz procedur. Eproco posiada własnego doradcę podatkowego, dzięki czemu należycie dbamy o kwestie podatkowe naszych klientów.

 • Doradztwo prawne

  Eproco zatrudnia własnego radcę prawnego, co zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla każdej firmy. Eproco reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

 • Doradztwo gospodarcze dla firm

  Tworzenie umów handlowych, rejestracje i przekształcenia działalności, doradztwo związane z optymalizacją podatkową, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wiele innych.

 • Windykacja należności

  Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów z całej Polski. Oferujemy wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne, protokoły nieściągalności itp.

 • Wszystko dla firmy pod 1 dachem

  Eproco posiada szeroki zakres usług dla swoich klientów. Zapewniamy m.in. obsługę BHP i Ppoż, wsparcie informatyczne oraz sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Comarch ERP Optima.

 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  W ramach świadczonych usług identyfikujemy transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla których istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji za dany rok podatkowy.

 • Aktualności z życia Eproco

  Informacje z działalności firmy, notatki prasowe i wywiady związane z Eproco oraz reportaże z gal rozdania nagród (Wielkopolska Jakość, Wizjoner IT) itp.

 • Bezpłatny dostęp do informacji i porad

  Bieżące informacje o zmianach w przepisach prawa, porady i uwagi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualne informacje na maila.

 • Jakość w atrakcyjnej cenie

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań pozwala nam oferować usługi wysokiej jakości przy zapewnieniu atrakcyjnych cen w dopasowanych pakietach usług.

 • Praca w Eproco

  Biuro Rachunkowe Eproco stale się rozwija, co przekłada się na wzrost zatrudnienia. Jeśli poszukujesz pracy w biurze rachunkowym lub chcesz odbyć staż – sprawdź czy akurat prowadzimy rekrutację.

 • Łatwy kontakt i dogodna lokalizacja

  Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Nasze działania prowadzone są na terenie całej Polski, a w Ostrowie Wielkopolskim oferujemy dogodna lokalizację i bezpłatny parking.

Księgi rachunkowe w 2017r.

Podatnicy, których przychody nie przekroczyły określonego w przepisach limitu mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to prostsze i mniej kosztowne rozwiązanie
niż prowadzenie pełnej księgowości.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) wyznacza limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Podatnicy, którzy
w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyli ustawowego limitu, mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Jest to prostsze i mniej obciążające finansowo niż pełna księgowość. Od 2017 r limit ten wynosie 2.000.000 euro, a nie jak było dotychczas 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote po średnim kursie na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, który zostaje ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Dlatego też firmy, które chcą zachować takie prawo, muszą na bieżąco monitorować wartość przychodów.

Obliczenie limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017r:

2.000.000 euro x 4,2976zł (średni kurs euro na dzień 3 października 2016r) = 8.595.200zł

W 2017 roku podatkową księgę przychodów i rozchodów będą mogły prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych , spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2016 roku nie przekroczą tej kwoty.

Wyliczając roczny przychód z działalności należy wziąć pod uwagę wyjaśnienie w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek
od towarów i usług.

Podmioty, które w roku 2016 osiągnęły przychody niższe niż ustalony limit, a w 2017 roku chcą dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe – konieczne jest złożenie odpowiedniego zawiadomienia we właściwym urzędzie skarbowym. W przypadku spółek osobowych zawiadomienie to składa każdy ze wspólników.
Powyższe zawiadomienie dotyczące roku 2017 składa się w terminie do 31 stycznia 2017r.

Bez względu na wartość rocznego przychodu obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy również podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości:

Art. 2.1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

(…)

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów
 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

4)gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona)

5)jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa
w pkt 1 i 2;

6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje
lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Minister rozwoju podkreśla, że podniesiony limit dla ksiąg rachunkowych ułatwi wykonywanie działalności kilku tysiącom przedsiębiorców poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowych. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że dla podatników jednym z najbardziej obciążających obowiązków są obowiązki związane z księgowością. Dlatego też prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ma wygenerować znaczne oszczędności w zakresie obsługi księgowej.